İşgüvenliği Neden Önemlidir?

İSG Görsel 4 MART

İş güvenliği, her çalışanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkını ve işyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan bir disiplindir. Bu disiplin, işyerlerinde oluşabilecek riskleri önceden belirlemek, değerlendirmek ve kontrol altına almak için gerekli önlemlerin alınmasını kapsar.

İşgüvenliğinin Önemi:

1. İnsan Sağlığı ve Yaşamı için Önemlidir:

İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını doğrudan etkilemektedir. Ağır yaralanmalara, kalıcı sakatlıklara ve hatta ölümlere yol açabilen bu tür olaylar, sadece çalışanları değil, ailelerini ve toplum bütününü de olumsuz etkilemektedir. İşgüvenliği önlemleri, bu tür trajik olayların önlenmesine ve çalışanların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur.

2. Üretim ve Verimlilik için Önemlidir: 

İş kazaları ve meslek hastalıkları, işyerlerinde üretim ve verimliliğin düşmesine neden olur. Kazalar ve hastalıklar nedeniyle çalışanların işten ayrılması, üretim hatlarının durması ve yeni çalışanların yetiştirilmesi gibi durumlar, işletmelere maddi kayıplar yaşatmaktadır. İşgüvenliği önlemleri, bu tür kayıpların önlenmesine ve işletmelerin daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

3. Ekonomik Kalkınma için Önemlidir: 

İş kazaları ve meslek hastalıkları, ülke ekonomisine de zarar vermektedir. Bu tür olaylar nedeniyle oluşan maddi kayıplar, sağlık hizmetlerine ve sosyal güvenliğe yapılan harcamalar, ülkenin kalkınmasını olumsuz etkilemektedir. İşgüvenliği önlemleri, bu tür kayıpların önlenmesine ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunur.

4. Yasal Zorunluluktur: 

İşverenler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere idari para cezaları ve yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

5. Ahlaki Sorumluluktur:

Her insan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. İşverenler, çalışanlarının bu hakkını korumak için gerekli önlemleri almakla ahlaki bir sorumluluğa sahiptir.

İşgüvenliği Önlemleri:

İşgüvenliği önlemleri, genel olarak iki ana gruba ayrılır:

1. Teknik Önlemler:

Tehlike kaynaklarını ortadan kaldırmak veya etkisini azaltmak için alınan önlemlerdir. Makinelerin ve ekipmanların güvenli hale getirilmesi, çalışma ortamının ergonomik hale getirilmesi gibi uygulamalar bu gruba girer.

2. İdari Önlemler:

Çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesi, işyerlerinde güvenli çalışma prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması gibi uygulamalar bu gruba girer.

İşgüvenliğinde Sorumluluklar:

İşgüvenliğinde sorumluluk sadece işverenlere ait değildir. Çalışanlar da işyerinde güvenliği sağlamak için bazı sorumluluklara sahiptir. Bu sorumluluklar şunlardır:

 • İşyerindeki tehlikeleri ve riskleri bilmek ve bunlardan korunmak için gerekli önlemleri almak.
 • Kişisel koruyucu donanımları doğru ve kullanmak.
 • İşyerinde güvenli çalışma prosedürlerine uymak.
 • Tehlikeli bir durumla karşılaşıldığında, bunu amirine veya işyeri güvenlik birimine bildirmek.


İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının Ölçülmesi ve İyileştirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkını ve işyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan bir disiplindir. İSG performansı, bir işyerinin İSG uygulamalarının etkinliğini ve kaza ve meslek hastalıklarını önlemedeki başarısını gösteren bir göstergedir.

İSG Performansının Ölçülmesi:

İSG performansı, çeşitli göstergeler kullanılarak ölçülebilir. Bu göstergeler şunlar olabilir:

 • Kaza ve meslek hastalığı oranları: İşyerinde meydana gelen kaza ve meslek hastalıklarının sayısı ve sıklığı, İSG performansının en önemli göstergelerinden biridir.
 • Kayıp iş günü sayısı: Kaza ve meslek hastalıkları nedeniyle çalışanların işten ayrılması, işletmeler için önemli bir maddi kayba neden olur. Kayıp iş günü sayısı, bu kaybın boyutunu gösteren bir göstergedir.
 • İSG eğitimi katılım oranı: Çalışanların İSG eğitimlerine katılım oranı, İSG bilincinin ve farkındalığın bir göstergesidir.
 • Yakın kaza ve tehlikeli durum raporlama sayısı: Çalışanların yakın kaza ve tehlikeli durumları raporlama sıklığı, işyerinde risk algısının ve proaktif bir İSG kültürünün gelişmişliğinin bir göstergesidir.
 • İSG denetim bulguları: Düzenli olarak yapılan İSG denetimleri, işyerindeki İSG uygulamalarının eksikliklerini ve iyileştirmeye açık alanlarını ortaya koyar.

İSG Performansının İyileştirilmesi: 

İSG performansı, çeşitli yöntemlerle iyileştirilebilir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • İSG politikası ve hedeflerinin belirlenmesi: İşletmenin İSG konusundaki vizyonunu ve misyonunu belirleyen bir politikaya ve ulaşılabilir hedeflere sahip olması önemlidir.
 • İSG risk değerlendirmesi: İşyerinde bulunan risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
 • İSG eğitimleri: Çalışanların İSG bilincinin ve farkındalığının artırılması için düzenli olarak İSG eğitimleri yapılmalıdır.
 • İSG iletişimi: İşveren ve çalışanlar arasında İSG ile ilgili etkin bir iletişim kurulmalıdır.
 • Yakın kaza ve tehlikeli durum raporlama sisteminin oluşturulması: Çalışanların yakın kaza ve tehlikeli durumları rahatlıkla raporlayabilecekleri bir sistem oluşturulmalıdır.
 • İSG denetimleri: Düzenli olarak İSG denetimleri yapılarak işyerindeki İSG uygulamalarının eksiklikleri ve iyileştirmeye açık alanları belirlenmelidir.
 • İSG performansının izlenmesi: İSG performansı, belirlenen göstergeler kullanılarak düzenli olarak izlenmeli ve iyileştirme için gerekli adımlar atılmalıdır.

İSG performansı, işyerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için son derece önemlidir. İSG performansının ölçülmesi ve iyileştirilmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. İşverenler ve çalışanlar, bu yöntemleri kullanarak işyerlerinde İSG performansını önemli ölçüde iyileştirebilirler.

İş Güvenliği Yatırımı: Kısa ve Uzun Vadeli Avantajları

İş güvenliği, her çalışanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkını ve işyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan bir disiplindir. İş güvenliğine yapılan yatırımlar, kısa ve uzun vadede birçok avantaj sunmaktadır.

Kısa Vadeli Avantajlar:

 • Kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi: İş güvenliği yatırımları, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesinde en önemli etkendir. Bu sayede işyerinde meydana gelen maddi ve manevi kayıplar önlenmiş olur.
 • Üretim ve verimlilik artışı: Kazalar ve meslek hastalıkları nedeniyle işten ayrılan çalışanların yerine yenilerinin yetiştirilmesi ve eğitimi zaman ve para kaybına neden olur. İş güvenliği yatırımları, bu tür kayıpları önleyerek üretim ve verimlilikte artış sağlar.
 • Çalışan morali ve motivasyonu: Güvenli bir ortamda çalışanlar, daha mutlu ve motive olurlar. Bu da işyerinde daha az stres ve daha yüksek bir üretkenlik anlamına gelir.
 • Sigorta primlerinde düşüş: İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması, işverenlerin ödediği sigorta primlerinde de düşüşe neden olur.
 • Yasalara uyumluluk: İş güvenliği yatırımları, işverenlerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uymasını sağlar.

Uzun Vadeli Avantajlar:

 • Şirket imajının ve itibarının artması: İş güvenliğine önem veren şirketler, daha güvenilir ve sorumlu bir imaja sahip olurlar. Bu da müşteriler ve yatırımcılar tarafından daha cazip bir hale gelmelerini sağlar.
 • Çalışan bağlılığı ve sadakati: Güvenli bir ortamda çalışanlar, şirkete daha bağlı ve sadık olurlar. Bu da işgücü devir oranında düşüşe neden olur.
 • Yenilikçilik ve üretkenlikte artış: Güvenli bir ortamda çalışanlar, daha rahat ve özgür bir şekilde düşünerek yenilikçi fikirlere açık olurlar. Bu da işyerinde daha fazla yenilik ve üretkenlik anlamına gelir.
 • Sürdürülebilirlik: İş güvenliği yatırımları, işyerinde sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur.

İş Güvenliğine Yatırım Yapmanın Maliyeti:

İş güvenliğine yapılan yatırımların maliyeti, işyerinin büyüklüğüne, sektörüne ve risk profiline göre değişmektedir. Ancak, iş güvenliğine yapılan yatırımların geri dönüş süresi genellikle oldukça kısadır. Kazalar ve meslek hastalıklarının önlenmesi, üretim ve verimlilikte artış, sigorta primlerinde düşüş gibi kazançlar, iş güvenliğine yapılan yatırımların maliyetini kısa sürede karşılar.

İş Güvenliğine Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • İşyerinin risk profilinin belirlenmesi: İş güvenliğine yatırım yapmadan önce, işyerinde bulunan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.
 • Uygun yatırımların seçilmesi: İşyerinin risk profiline uygun iş güvenliği yatırımları seçilmelidir.
 • Çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesi: İş güvenliği yatırımlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için çalışanların İSG konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir.
 • Sürekli iyileştirme: İş güvenliği, sürekli iyileştirme gerektiren bir disiplindir. İşyerindeki riskler ve koşullar sürekli değiştiğinden, iş güvenliği yatırımları da bu değişikliklere göre güncellenmelidir.

İş güvenliğine yapılan yatırımlar, kısa ve uzun vadede birçok avantaj sunmaktadır. İşverenler, işyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarını önlemek, üretim ve verimliliği artırmak, çalışan morali ve motivasyonunu yükseltmek, şirket imajını ve itibarını geliştirmek için iş güvenliğine yatırım yapmalıdırlar.

İş Güvenliği Örnekleri: Başarı Hikayeleri ve Best Practices

İş güvenliği, her çalışanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkını ve işyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan bir disiplindir. İş güvenliğinde başarı, ancak işverenlerin, çalışanların ve kamu kurumlarının ortaklaşa çalışmasıyla mümkündür.

Başarı Hikayeleri:

1. Türkiye İş Bankası:

Türkiye İş Bankası, iş güvenliğine yatırım yapan ve bu alanda birçok başarıya imza atmış bir kuruluştur. Banka, 2008 yılından beri "0 Kaza Hedefi" ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hedef doğrultusunda banka, işyerlerinde risk değerlendirmesi, tehlike ve risk analizleri, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, iş ekipmanlarının güvenli hale getirilmesi gibi birçok önlem almıştır. Bu sayede banka, 2008 yılından beri işyerlerinde ölümcül kaza  %100 oranında düşürmeyi başarmıştır.

2. Ford Otosan:

Ford Otosan, iş güvenliğinde en iyi uygulamaları hayata geçiren ve bu alanda birçok ödüle layık görülen bir kuruluştur. Şirket, "Sıfır Kaza, Sıfır Meslek Hastalığı" hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hedef doğrultusunda şirket, işyerlerinde risk değerlendirmesi, tehlike ve risk analizleri, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, iş ekipmanlarının güvenli hale getirilmesi gibi birçok önlem almıştır. Bu sayede şirket, 2010 yılından beri işyerlerinde kaza ve meslek hastalığı oranında önemli bir düşüş sağlamıştır.

Best Practices:

1. Risk değerlendirmesi: İşyerinde bulunan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, iş güvenliğinde en önemli adımdır. Risk değerlendirmesi, işyerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik en uygun önlemlerin belirlenmesini sağlar.

2. Tehlike ve risk analizleri: İşyerinde bulunan tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Tehlike ve risk analizleri, işyerinde bulunan tehlikelerin ve risklerin kaynağını, olası sonuçlarını ve önlenmesi için gerekli adımları belirlemeyi sağlar.

3. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları: Çalışanların iş güvenliği konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesinde en önemli etkenlerden biridir. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, çalışanların işyerinde bulunan riskleri tanımalarını, bu risklere karşı nasıl korunacaklarını öğrenmelerini ve güvenli çalışma alışkanlıkları kazanmalarını sağlar.

4. İş ekipmanlarının güvenli hale getirilmesi: İş ekipmanlarının güvenli hale getirilmesi, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. İş ekipmanlarının güvenli hale getirilmesi, iş ekipmanlarının standartlara uygun olmasını, düzenli olarak bakım ve kontrolünün yapılmasını ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

5. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı: Kişisel koruyucu donanımların (KKD) doğru ve düzenli olarak kullanılması, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. KKD, çalışanları işyerinde bulunan tehlikelerden korumaya yardımcı olur.

İş güvenliğinde başarı, ancak işverenlerin, çalışanların ve kamu kurumlarının ortaklaşa çalışmasıyla mümkündür. İşverenler, işyerlerinde risk değerlendirmesi, tehlike ve risk analizleri, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, iş ekipmanlarının güvenli hale getirilmesi gibi birçok önlem almalıdırlar. Çalışanlar da iş güvenliği konusunda bilinçli olmalı ve güvenli çalışma alışkanlıkları kazanmalıdırlar. Kamu kurumları da iş güvenliği konusunda gerekli denetimleri yapmalı ve işverenlere ve çalışanlara gerekli desteği sağlamalıdırlar.

 

 

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!